Бүтэц, орон тоо

Бүтэц.орон тоо шинэчлэн батлах тухай

Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33 5 дахь заалт, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2010 оны 94 дүгээр тушаалаар батлагдсан ” Нийгмийн даатгалын салбарын ажилтнуудыг сэлгэн болон шилжүүлэн ажиллуулах журам”, Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 08 сарын 22-ны өдрийн А/03 дугаар тушаал, мөн газрын даргын 2016 оны АЛ7 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн

ТУШААХ НЬ:

1 Эрүул мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагын салбар нэгж шинэчлэн зохион байгуулсантай холбогдуулан тус хэлтсийн орон тоо, бүтцийг нэгдүгээр хавсралтаар баталж, 2017 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж ажилласугай.

  1. Ажпын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажлын чиг үүрэг, зорилт, тавигдах шаардлагыг биелүүлэн ажиллахыг нийт ажилтнуудад, ажлын байр өөрчлөгдсөн ажилтнуудын цалингийн шатлал болон хууль тогтоомжид заасан нэмэгдлүүдийг тооцон олгохыг үйл ажиллагааны нягтлан бодогч / Д. Удвал /-д тус тус үүрэг болгосугай.
  2. Ажил хүлээлцэх комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:

Ахлагч: Г Алдармаа / Хяналт шалгалтын байцаагч /- Гишүүд: М. Лхам-эрдэнэ / Хяналт шалгалтын байцаагч /. Л. Нарантуяа / Тэтгэмжийн байцаагч / Д. Шинэбаяр /Сангийн орлогын нягтлан бодогч/ Р.Сэрчмаа / Орлого, шимтгэлийн байцаагч/ Г. Болоршагай / Сангийн орлогын нягтлан бодогч Д. Тэмүүлэн / Сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн /

4 Ажлыг 2017 оны 01 дугаар сарын 10-ны дотор хүлээлцэхийг комисс / Г. Алдармаа /-д, ажил үүрэг нь өөрчлөгдсөн байцаагч нарын 2016 оны жилийн эцсийн тайлан, мэдээг хугацаанд нь гаргуулах ажлыг зохион байгуулахыг холбогдох тасгийн дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

  1. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан хэлтсийн даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 18- ны өдрийн Б/ 40 дүгээр тушаалыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

Дархан-Уул аймгийн Бүтэц , орон тоог та энэ дарж харна уу