Авилгалтай тэмцэх газрын 01/7072 тоот зөвлөмж

Монгол улсын Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн 01/7072 албан тоот зөвлөмжийн тухай  хүргүүлж байна.

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах , ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулинд 2017 оны 04 дүгээр сарын сарын 13-өдөр нэмэлт өөрчлөлт орж, албан тушаалтанд тавигдах хориглолт хязгаарлалт буюу хуулийн 3 дугаар бүлэгт “Оффшорт бүсэд банкны данс эзэмших, хөдлөх , үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх , хуулийн этгээд байгуулахтай холбогдсон хориглолт” нэмэлтээр орсон.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж уншина уу.