Нэрийн данс

ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН НЭРИЙН ДАНС

Тэтгэвриин даатгалын шимтгэлиин нэрийн дансыг ямар хүмүүст нээх вэ?
1960 оны 1 дугээр сарын 1-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн дараах иргэдэд нээнэ.
Үүнд:
Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж ажиллаж байгаа болон сайн дураар даатгуулагч
1995 оноос өмнө болон хойно ажиллаж байсан боловч нэрийн данс нээх үед шимтгэл төлж ажиллаагүй иргэн
Дээр дурдсан 2 болзлыг хангасан тус улсад байнга оршин суугаа гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн

Нэрийн данс нээлгэхэд ямар баримт материал бүрдүүлэх вэ?

– Хөдөлмөрийн дэвтэр
– Нийгмийн даатгалын дэвтэр
– Иргэний үнэмлэх

Нэриин дансыг хаана, ямар журмаар нээлгэх вэ?

Аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээгээр ажиллаж байгаа бол өөрөө очих шаардлагагуй, байгууллагаар нь дамжуулж нэрийн данс нээнэ.
Тодорхой ажил хөдөлмөр эрхлээгүй ХҮМҮҮС сайн дураар даатгуулсан бол оршин суугаа аймаг, сум, дуургийнхээ нийгмийн даатгалын байгууллага дээр өөрийн биеэр очиж нэрийн дансаа нээлгэнэ.
Нэрийн дансыг даатгуулагчийн регистрийн дугаараар нээнэ.

Нэриин дансны орлого гэж юу вэ?

Нэрийн дансны эхний үлдэгдэл
Даатгуулагчийн төлсөн шимтгэл
Ажил олгогчийн төлсөн шимтгэл
Төрөөс төлсөн шимтгэл
Нэрийн дансны орлогод тооцсон хүү

Нэрийн дансны эхний үлдэгдлийг хэрхэн тооцох вэ?

Тухайн даатгуулагчийн 1999 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл нийт ажилласан хугацаанд төлсөн байвал зохих шимтгэлийг эхний үлдэгдэл болгон бүртгэнэ. Өөрөөр хэлбэл, сард төлбөл зохих шимтгэлийг нэрийн данс нээлгэх буюу 1999 оны 12 дугаар сарын 31 хуртэл хугацаанд ажилласан нийт сараар үржүүлж тооцно.
Нэрийн дансны эхний үлдэгдэл тооцоход дараах томъёогоор бодно.
А=БхВ
А – нэрийн дансны эхний үлдэгдэл
Б – сард төлбөл зохих шимтгэлийн хэмжээ
В – ажилласан нийт сарын тоо
Сард төлбөл зохих шимтгэлийн хэмжээ :
Б=ГхДхЕ
Г-даатгуулагчийн сарын хөдөлмөрийн хөлсний дундаж
Д-сүүлийн 5 жилийн улсын дундаж хөдөлмөрийн хөлсний дундаж индекс
Е-шимтгэлийн хувь

Нэриин дансны орлогод хүү хэрхэн тооцох вэ?

Нэрийн дансны орлогод жилд 1 удаа хүү тооцно.
Нэрийн дансны эхний үлдэгдэл, тухайн жилийн шимтгэлийн орлогын нийлбэрийг дундаж хөдөлмөрийн хөлсний сүүлийн 3 жилийн дундаж өсөлтийн хувиар үржүүлж тооцно.

Нэрийн дансны давуу тал нь юу вэ?

• Даатгуулагч нь нэрийн данс нээлгэснээр өөрийн төлж буй шимтгэл, дансны орлого, ирээдүйд авах тэтгэврийнхээ талаар байнгын мэдээлэлтэй байж, хянах боломжтой бодно. Мөн шимтгэл нь хугацаандаа бүрэн төлөгдөж, хүү тооцогдож буй эсэхийг хянах юм.

Нэрийн дансны мэдээллийг хаанаас авах вэ?

Нэрийн дансны мэдээлэх хуудсыг нийгмийн даатгалын байгууллагаас даатгуулагч бүрт жилд 1 удаа хургэнэ.
Мэдээлэх хуудсыг ажил хийж буй даатгуулагч байгууллагаараа дамжуулж авна.
Сайн дураар даатгуулагч өөрийн биеэр ирж нийгмийн даатгалын байгууллагаас авч байна.
Нэриин данснаас ямар төрлийн тэтгэвэр авах вэ?

Өндөр насны тэтгэвэр
Тахир дутуугийн тэтгэвэр
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
Нэриин данснаас ямар болзол, нөхцөлийг хангасан даатгуулагч тэтгэвэр авах эрхтэй вэ?

Дор дурдсан болзол хангасан даатгуулагч нэрийн данснаас өндөр насны тэтгэвэр авах эрхтэй.
– 1960 оны 1 дугээр сарын 1-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн
– 60 нас хүрсэн даатгуулагчид, түүнчлэн 55 , түүнээс дээш насанд хүрсэн эмэгтэйчүүд өөрөө хүсвэл
– Нийт 180 сараас доошгүй хугацаанд шимтгэл төлсөн
– Хөдөлмөрийн болон Иргэний хуулийн 343, 359 дүгээр зүйлд заасны дагуу иргэнтэй байгуулсан гэрээгээр ажиллагч уг гэрээгээ дуусгавар болгосон

1960 оны 1 дугээр сарын 1-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсөн бөгөөд Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд заасны дагуу тахир дутуугийн буюу тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах болзол хангасан даатгуулагч энэ хуулийн дагуу бодож тооцсон тахир дутуугийн буюу тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах эрхтэй.

Нэрийн данснаас өндөр насны тэтгэврийг хэрхэн тооцох вэ?

Өндөр насны сарын тэтгэврийг тооцоход нэрийн дансны орлого, даатгуулагчийн тэтгэвэр авах дундаж хугацааг харгалзан дараах томъёогоор бодно.

***
т-сарын тэтгэврийн хэмжээ
X-нэрийн дансны нийт орлого
К-тэтгэвэр авах дундаж хугацааный илэрхийлэл
– Тэтгэвэр авах дундаж хугацааны илэрхийллийг Үндэсний статистикийн газраас гаргасан тооцоо, саналыг үндэслэн Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл тогтооно.

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг хэрхэн тооцох вэ?

 Хөдөлмөрийн чадваргуй нэг хүнтэй бол сүүлийн 3 жилийн дундаж сарын хөдөлмөрийн хелс, туунтэй адилтгах орлогын 40 хувиар

Хөдөлмөрийн чадваргуй хоёр ба түүнээс дээш хүнтэй бол гэр булийн хөдөлмөрийн чадваргуй хүн тус бүрт 40 хувийг 10 хувиар нэмэгдуулж бодож тогтооно.

Нэрийн данс нээлгэсэн даатгуулагч, иргэн нь 60р аймаг, дуурэгт шилжих тохиолдолд хаана хандах вэ?

Энэ тохиолдолд даатгуулагч иргэн нь оршин сууж байсан аймаг, дуургийнхээ Нийгмийн даатгалын байгууллагад хандаж нэрийн дансныхаа тооцоог хийлгэж мэдээлэххуудсаа авна. Харин шилжин очеон аймаг, дуургийн нийгмийн даатгалын байгууллагад 14 хоногийн дотор бүртгуулнэ .

Үндсэн ажлынхаа зэрэгцээгээр өөр байгууллагад давхар ажиллаж шимтгэл төлсөн тохиолдолд уг шимтгэлийг нэрийн дансны тухайн жилийн орлогод оруулан бүртгүүлж болох уу?

Болно. Таны төлсөн шимтгэлийг нэрийн дансны тухайн жилийн орлогод бүртгэхдээ “Үндсэн ажлаас гадуур гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний орлогоос төлсөн шимтгэлийг бүртгэх хуудас НД15 -ыг үндэслэнэ.