Үйл ажиллагаа

 Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Үйл ажиллагааны зардлын 2017 оны төсвийн сарын хуваарь