Төсөв, санхүү

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2017 оны төсвийн сарын хуваарь